Nowe produkty

INFORMACJE

Zobacz nasze Aukcje

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter bezpłatny i dobrowolny.”

Platforma ODR zostanie uruchomiona 15 lutego 2016 roku (taka informacja widnieje na stronie platformy ODR). Aktualnie serwis dostępny jest tylko w testowej wersji angielskiej. Dodać również trzeba, że polskie przepisy nie zawierają jak na razie żadnych odniesień do ww. rozporządzenia unijnego. Rozporządzenie to jest jednak bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich, również w Polsce.