Nowe produkty

INFORMACJE

Zobacz nasze Aukcje

Załącznik nr 2

do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Joanna Zielińska

ASIA-SAN Joanna Zielińska

adres: ul. Jana Zamoyskiego 12, 51-506 Wrocław

telefon: 693 362 182 oraz 509 606 012

e-mail: sklep@wasabi.com.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

…………………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów)

…………………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

…………………………………………………………………………………………

Ponadto podaję numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy oraz numer zamówienia/paragonu

(nieobowiązkowe, ale znacznie przyspieszy zwrot)

………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

Ilekroć wyżej mowa jest o konsumencie, rozumie się przez to także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).