Nowe produkty

INFORMACJE

Zobacz nasze Aukcje

Regulamin programu lojalnościowego „My Wasabi”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego "My Wasabi” jest Asia-San Joanna Zielińska, z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 51-506, przy ul. Jana Zamoyskiego 12, NIP 895-179-34-87, REGON 361250852, właściciel sklepu internetowego www.wasabi.com.pl.

 2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Programie

 1. Program skierowany jest do osób fizycznych, które indywidualnie korzystają z usług sklepu internetowego www.wasabi.com.pl oraz dysponują hasłem dostępu.

 2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.

 3. Klient przystępuje do programu poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej www.wasabi.com.pl.

 4. Po rejestracji Uczestnik zbiera punkty na swoim koncie, które może wymieniać na inne produkty.

 5. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

 6. Uczestnictwa w Programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika programu danych osobowych oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji Uczestnika Programu Lojalnościowego dokonanych po ich przekazaniu Organizatorowi.

 8. Organizator Programu Lojalnościowego My Wasabi ma prawo do zakończenia Programu lub wprowadzania zmian w Programie w dowolnym momencie jego trwania.

 9. W przypadku takiej decyzji każdy Uczestnik Programu zostanie o tym wcześniej poinformowany.

 10. W momencie zakończenia Programu niewykorzystane punkty My Wasabi przepadają bez możliwości składania reklamacji przez Uczestnika Programu.

§ 3. Zbieranie punktów

 1. Punkty My Wasabi zdobywa się poprzez zakupy w sklepie internetowym www.wasabi.com.pl. Za każde zakupy dokonane w tym sklepie każdy Uczestnik otrzymuje punkty, gdy zostanie zaksięgowana przez pracownika sklepu zapłata za te zakupy.

 2. Ilość punktów możliwych do zdobycia podana jest przy każdym z produktów.

 3. W przypadku anulowania zamówienia, zdobyte punkty również zostaną anulowane.

 4. Sklep www.wasabi.com.pl może anulować zdobyte punkty w przypadku naruszenia warunków uczestnictwa.

 5. Punkty zdobyte w Programie My Wasabi można wymieniać wyłącznie na wybrane produkty.

 6. Punktów nie można przekazywać innym osobom.

 7. Punkty zdobyte podczas danego zamówienia nie mogą być użyte do opłacenia tegoż zamówienia.

 8. Uczestnik w każdym momencie trwania Programu może sprawdzić stan zgromadzonych punktów poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.

 9. Punkty są ważne 12 miesięcy od daty ostatniego dodania.

§ 4. Odbiór nagród

 1. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 2. Nagrody są dołączane do bieżącego zamówienia i wysyłane wraz z zakupionymi produktami.

 3. W celu osobistego odebrania nagrody Uczestnik musi okazać pracownikowi sklepu dokument tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia jego tożsamości. Adres sklepu: ul. Swojczycka 82, 51-502 Wrocław.

 4. Za każde zdobyte 10 punktów w Programie My Wasabi Uczestnik ma do wykorzystania w wybranych produktach równowartość 0,30 PLN brutto.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Lojalnościowym My Wasabi należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty wystąpienia incydentu bezpośrednio e-mailem: biuro@wasabi.com.pl lub listem poleconym na adres siedziby firmy: Asia-San Joanna Zielińska, ul. Jana Zamoyskiego 12, 51-506 Wrocław (decyduje data stempla pocztowego).

 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

 3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu Lojalnościowego zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.z2022,Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Programu Lojalnościowego.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).

 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udziału w Programie.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej www.wasabi.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 2. Wszelkie informacje o Programie Lojalnościowym zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.